Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Κ.Ε.Δ.ΚΑ.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ

Τ.Κ 55132 – ΤΗΛ.&FAX.2310-455988

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες : Μαρία Ψαρρού και Σολομωνίδου Ελισσάβετ

Καλαμαριά 11/09/2014

 Αριθμ.Πρωτ.: 1523

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. H ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ύστερα από την υπ’ αριθ.πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/63/9539/16-04-2014 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του αρθ.2 παρ.1 της αριθμ 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280 Α΄ ) και λαμβάνοντας υπόψη:

1) την υπ’ αριθμ. 123/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης

2) τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα

3) τις διατάξεις του ν.2190/1994 όπως ισχύει και της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009

4)την πράξη 103/1-4-2014 VII Τμήμα Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών

ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό-διδακτικό προσωπικό για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς και της Σχολής Χορού κατά τη διδακτική περίοδο 2014-2015, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικού αριθμού τριάντα οκτώ (38) ατόμων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και την χρονική διάρκεια της σύμβασης

Αναλυτικά εδώ,

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ  ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 

Διαύγεια