Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Κ.Ε.Δ.ΚΑ.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ

Τ.Κ 55132  – ΤΗΛ.&FAX.2310-455988

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες : Μαρία Ψαρρού και Σολομωνίδου  Ελισσάβετ

                                                                                                                                       Καλαμαριά   27/11/2013

                                                                                                                                       Αριθμ.Πρωτ.: 1245

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

H ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ύστερα από την υπ’ αριθ.πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/137/26686/11-11-2013  εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του αρθ.2 παρ.1 της αριθμ 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280 Α΄ ) και λαμβάνοντας υπόψη:

1) την υπ’ αριθμ. 163  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης

2) τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα

3) τις διατάξεις του αρθ.1 παρ.2 του Ν 3812/2009

ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό-διδακτικό προσωπικό για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς, της Σχολής Χορού και των Τμημάτων  των Εικαστικών κατά τη διδακτική περίοδο 2013-2014, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικού αριθμού σαράντα οκτώ (48) ατόμων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης:

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις ειδικότητες  και τις αντίστοιχες θέσεις

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

{/AF}

 

Διαύγεια