Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με την ειδικότητα ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Κ.Ε.Δ.ΚΑ.
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ
Τ.Κ 55132 – ΤΗΛ.&FAX.2310-455988
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πληροφορίες: Σολομωνίδου Ελισσάβετ
Καλαμαριά 6-12-16
Αριθμ.Πρωτ.: 368

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. H ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ύστερα από την υπ’ αριθ.πρωτ. 14722/02-08-2016 ΔΙΠAAΔ/Φ.ΕΓΚΡ./118/17685/28-07-2016 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του αρθ.2 παρ.1 της αριθμ 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280 Α΄) και λαμβάνοντας υπόψη:
1) την υπ’ αριθμ. 205/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης
2) τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα
3) τις διατάξεις του ν.2190/1994 όπως ισχύει και της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009
4) την πράξη 103/1-4-2014 VII Τμήμα Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών
ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με την ειδικότητα του ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ για το τμήμα Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α. προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για το έτος 2016-2017 της επιχορηγούμενης δράσης από το ΕΣΠΑ για το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με τα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και την χρονική διάρκεια της σύμβαση.

Ανακοίνωση

Αίτηση

 

Διαύγεια