Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την υπ’αριθμ.1574/6-10-2014 τεσσάρων (4) ατόμων

Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την υπ’αριθμ.1574/6-10-2014 ανακοίνωση πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με την ειδικότητα καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Διαύγεια