Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την ανακοίνωση με αρ.πρωτ.1573/06-10-2014

Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την ανακοίνωση με αρ.πρωτ.1573/06-10-2014 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου με την ειδικότητα ΠΕ Ειδικού Παιδαγωγού

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Διαύγεια