Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την ανακοίνωση με αρ.πρωτ.1574/06-10-2014

Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την ανακοίνωση με αρ.πρωτ.1574/06-10-2014 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου με την ειδικότητα ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Διαύγεια