Πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού

Πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού (ανακοινώσεων με αρ.πρωτ.410/11.08.2021 και αρ.πρωτ.411/11.08.2021), για την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικό για την ακαδημαϊκή περίοδο 2021-2022, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πενήντα οκτώ (58) ατόμων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

 

Διαύγεια