Πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων

Πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου-ορισμένου χρόνουδεκαπέντε ατόμων (15) των παρακάτω ειδικοτήτων:  έξι (6) δάσκαλοι ΠΕ, τρείς (3) νηπιαγωγοί ΠΕ, τέσσερις (4) γυμναστές ΠΕ και δύο (2) εικαστικοί

Βρίσκετε εδώ

 

Διαύγεια