Οι εγγραφές και επανεγγραφές των νηπίων και βρεφών, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. για το σχολικό έτος 2021 – 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές και επανεγγραφές των νηπίων και βρεφών, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. για το σχολικό έτος 2021 – 2022, θα πραγματοποιούνται καθημερινά, από την 01.06.2021 έως και τις 20.06.2021 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στις εξής διευθύνσεις:
– Παιδικός σταθμός (πρωινός – απογευματινός) «Το πρώτο μου σχολείο»
Καλαβρύτων 17, τ.κ. 55133, τηλ.& fax 2310458366.
– Βρεφικός σταθμός «Βρεφική Φωλιά»
Αντιγόνης & Ερατύρας 35, τ.κ.55133, τηλ.& fax 2310446087

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι σταθμοί της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. θα φιλοξενήσουν παιδιά ηλικίας από 5 μηνών έως την ηλικία υποχρεωτικής φοίτησης στο νηπιαγωγείο.

Αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν για όσα βρέφη και νήπια έχουν γεννηθεί τα έτη 2018, 2019, 2020 και το πρώτο τρίμηνο του 2021.
Οι ενδιαφερόμενοι κατά την εγγραφή θα πρέπει να προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού(ΟΧΙ ληξιαρχική πράξη) ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τρίτεκνους & πολύτεκνους.
2. Ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση υγείας του παιδιού και τον υποχρεωτικό εμβολιασμό
3. Εκκαθαριστικό της εφορίας τελευταίου έτους
4. Απόδειξη λογαριασμού για την ακριβή διεύθυνση κατοικίας
5. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτείται: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ.
6. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη: Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ και Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος
7. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα:
Βεβαίωση εργοδότη της μητέρας και αποδεικτικό των εισφορών που καταβάλει για την εργασία της ή βεβαίωση (απόδειξη) μισθοδοσίας εργαζόμενης.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1. Υπάλληλος του Δήμου Καλαμαριάς → Βεβαίωση από την υπηρεσία
2. Πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια → Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εντός του τελευταίου εξαμήνου
3. Παιδί ορφανό → Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα
4. Άγαμη μητέρα → Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Διαζευγμένοι γονείς → Διαζευκτήριο ή αντίγραφο αγωγής διαζυγίου
6. Και οι δυο γονείς φοιτητές ή σπουδαστές → Βεβαίωση από τη γραμματεία της σχολής
7. Γονέας στρατιώτης → Βεβαίωση από το στρατό
8. Γονέας που ζει μακριά λόγω φύσης του επαγγέλματος → Βεβαίωση από την υπηρεσία ή τον εργοδότη που εργάζεται
9. Άδεια νόμιμης παραμονής καθώς και αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ ή αίτηση ανανέωσης (όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις) – για την εγγραφή αλλοδαπών νηπίων

Για επανεγγραφές απαιτείται :
1. H αίτηση του γονέα.
2. Ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση υγείας του παιδιού και τον υποχρεωτικό εμβολιασμό
3. Εκκαθαριστικό της εφορίας τελευταίου έτους

Για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» όσες μητέρες έχουν ήδη δελτίο ανεργίας παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την ανανέωση αυτού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΓΚΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

Διαύγεια