ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ 2 ΑΤΟΜΩΝ

Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Καλαμαριάς
Αγ. Νικολάου – Μικρουλέα
Θεσ/νικη Τ.Κ.55132
Τηλ.& Fax 2310 455988

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 3/08-02-2016 έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. Αρ.απόφασης 5/2016


Θέμα:  Κατακύρωση  πρακτικού  της  επιτροπής επιλογής προσωπικού σχετικά με την υπ’αριθμ. 2033/2-12-2015  ανακοίνωση  πρόσληψης προσωπικού  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου  χρόνου  για  την  υλοποίηση
Ευρωπαϊκού  Προγράμματος για το έτος 2015.

Περισσότερα εδώ…

 

Διαύγεια