ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2017

Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Καλαμαριάς
Αγ. Νικολάου – Μικρουλέα
Θεσ/νικη Τ.Κ.55132
Τηλ.& Fax 2310 455988
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Πληροφορίες: Ξανθόπουλος Αναστάσιος Καλαμαριά 2/8/2016
Αριθμ.πρωτ.: 218


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμαριάς ύστερα από την αριθμ.πρωτ.οικ.17913/15-06-2016 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Ν.4325/2015 και λαμβάνοντας υπόψη:
1) την υπ’αριθμ.130/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης
2) τις διατάξεις του Π.Δ.524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα
3) τις διατάξεις του ν.2190/1994 όπως ισχύει και της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ


Ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς, της Πρότυπης Σχολής Χορού, των εικαστικών τμημάτων και εργαστηρίων, για την ακαδημαϊκή περίοδο 2016-2017, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πενήντα οκτώ (58) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και την χρονική διάρκεια της σύμβασης

Ανακοίνωση

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

 

Διαύγεια