Σύμβαση εργασίας ενός (1) ατόμου κατηγορίας (ΤΕ) βρεφονηπιοκόμου

{AF}

Αρ.πρωτ. 295

Περιληπτική Ανακοίνωση

 

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , συνολικά ενός (1) ατόμου κατηγορίας (ΤΕ) βρεφονηπιοκόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος « Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής »στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καλαμαριάς.(Αρ.έγκρισης ΑΣΕΠ   Θ 2801/19-10-2011)

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμαριάς (Κ.Ε.Δ.ΚΑ) έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας ανακοινώνει ότι πρόκειται να προσλάβει μία (1) βρεφονηπιοκόμο για τον βρεφικό σταθμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμαριάς «Βρεφική Φωλιά ».

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της έως 31-8-2012, με δυνατότητα παράτασης εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί και σε καμία περίπτωση πέραν της επιστροφής της ήδη απασχολούμενης στο πρόγραμμα υπαλλήλου από την άδεια κύησης –τοκετού και μητρότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο δημοτικό κατάστημα (στην οδό Κομνηνών) όπου θα βρουν αναρτημένη ολόκληρη την προκήρυξη μαζί με το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου ,στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης στην διεύθυνση Αγ. Νικολάου & Μικρουλέα, στον Παιδικό Σταθμό «Το Πρώτο μου Σχολείο» στην διεύθυνση Καλαβρύτων 17. Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 10:00- 14:00 Αρμόδια η υπάλληλος κ.Ρωμαϊδου Δόμνα Τηλ. :2310458366.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

  1. Αντίγραφο ταυτότητας
  2. Βασικό τίτλο σπουδών (για υποψήφιο κατηγορίας ΤΕ)
  3. Πιστοποιητικό εντοπιότητας ή μόνιμης κατοικίας
  4. Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ ή ΚΕΚ ( για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας)
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων).
  6. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων Πιστοποιητικό Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε) ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  7. Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για την απόδειξη του σχετικού κριτηρίου (παράρτημα δεύτερο κεφάλαιο).
  8. Δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας (βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κλπ).

Αιτήσεις με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι στην διεύθυνση : Καλαβρύτων 17 « Το Πρώτο μου Σχολείο» Τηλ. 2310458366 εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10 )ημερών από την τελευταία δημοσίευση.(ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ) 

 

Για να κατεβάσετε την σύμβαση πατήστε εδώ 

{/AF}


Εκτύπωση Email