Περιληπτική Ανακοίνωση Πρόσληψης 67 Ατόμων Διαφόρων Ειδικοτήτων

{AF}

Αρ.πρωτ. 220

 

Πρόσληψη εξήντα επτά ( 67) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας εννέα (9 )μηνών (διδακτικό μουσικό & καλλιτεχνικό προσωπικό-ωρομίσθιοι) στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καλαμαριάς. (Αρ. έγκρ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης 52895/6-9-2011)

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμαριάς (Κ.Ε. Δ.ΚΑ) έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας ανακοινώνει ότι πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου διάρκειας εννέα (9) μηνών (ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό), για να καλύψει τις ανάγκες της νέας σχολικής χρονιάς στο Ωδείο Καλαμαριάς, στην Πρότυπη Σχολή Χορού και στα άλλα εικαστικά τμήματά. της (Αγιογραφία, Ζωγραφική, Αγγειοπλαστική, Φωτογραφία , Σκίτσο, Λαϊκή Τέχνη & Διακόσμηση)

 

Οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως την αίτησή τους με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο λογιστήριο της επιχείρησης στην διεύθυνση: Αγ. Νικολάου & Μικρουλέα Τηλ. 2310-455988 Καλαμαριά κατά τις εργάσιμες ημέρες : Δευτέρα -Παρασκευή και ώρες: 11:00- 14:00 Αρμόδια η υπάλληλος κ.Θεοδωρίδου Δέσποινα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10 )ημερών από την τελευταία δημοσίευση.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

  1. Επικυρωμένο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
  3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας
  4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
  5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986(άρθρο8 του Υπαλληλικού Κώδικα)
  6. Πιστοποιητικό εντοπιότητας 

Δείτε αναλυτικά εδώ τις ειδικότητες και τις θέσεις

{/AF}


Εκτύπωση Email