Ανακοίνωση υπ' αριθμώ. ΣΜΕ 1/ 2011 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

{AF}

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά, 14.6.2011
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 95
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2011
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμαριάς

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμαριάς (Κ.Ε.Δ.ΚΑ) που εδρεύει στην Καλαμαριά με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Έλεγχος Ασφάλειας των υπαλλήλων της επιχείρησης και του χώρου στον οποίο εργάζονται αυτοί», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΜΕ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμαριάς, Αγ. Νικολάου και Μικρουλέα, Τ.Κ.: 551 32 Καλαμαριά, απευθύνοντας την στο Τμήμα Λογιστηρίου, υπόψιν κας Δέσποινας Θεοδωρίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2310 455988). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε εδώ την Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

{/AF}


Εκτύπωση Email