Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την ανακοίνωση με αρ.πρωτ.1574/06-10-2014

 

Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την ανακοίνωση με αρ.πρωτ.1574/06-10-2014 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου με την ειδικότητα ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ