Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την ανακοίνωση με αρ.πρωτ.1573/06-10-2014

{niftycolumn background=#ffffff,textcolor=#030303,font=, width=90%, height=100%}

................... ............................. ............................. ............................ ............................. ........................ ......................... .................. ...................... ........................ ..................... ....................... .................... ....................... ................

Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την ανακοίνωση με αρ.πρωτ.1573/06-10-2014 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου με την ειδικότητα ΠΕ Ειδικού Παιδαγωγού

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

{/niftycolumn}