ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

{AF}

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ   1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

ΤΟ ΝΠΙΔ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμαριάς(Κ.Ε.Δ.ΚΑ)»

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμαριάς(ΚΕΔΚΑ), που εδρεύει στην Καλαμαριά, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων : α)«Έλεγχος ασφάλειας των υπαλλήλων της επιχείρησης και του χώρου στον οποίο εργάζονται» και β) «Ιατρική παρακολούθηση και παροχή συμβουλών για θέματα που αφορούν την υγεία του προσωπικού», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο των έργων αυτών θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

{/AF}