Ονομαστική κατάσταση διδακτικού μουσικού – καλλιτεχνικού προσωπικού σχολικού έτους 2011-2012

Συντάχθηκε στις .

{AF}

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το πρακτικό της 10/25.9.2011 έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. Αρ. απόφασης 174/2011 

Θέμα: Έγκριση Δ.Σ. της ονομαστικής κατάστασης εξήντα πέντε (65) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (ωρομίσθιοι), για τη στελέχωση του διδακτικού προσωπικού των τμημάτων της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. 

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00 μ.μ. συνήλθε το Δ.Σ. της επιχείρησης για να πάρει αποφάσεις για θέματα ημερήσιας διάταξης. 

Τόπος συνόδου του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. τα γραφεία της επιχείρησης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα 9 από τα 11 μέλη του συμβουλίου, άρχισε η συνεδρίαση.

 

Δείτε εδώ, Τα αποτελέσματα της συνεδρίασης 

 

Δείτε εδώ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ μουσικόυ – καλλιτεχνικόυ προσωπικου σχολικου ετουσ 2011-2012

 

{/AF}


Εκτύπωση