Νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα

Συντάχθηκε στις .

{AF}

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της δημιουργίας / ίδρυσης επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα  σε επιχειρηματική καινοτομία, καθώς και η ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών νεοσύστατων και νέων επιχειρήσεων οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Επιλέξιμες είναι  επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής , παραγωγικών και μεταποιητικών κλάδων ,καθώς  και υπηρεσιών ( υπό ίδρυση ,υφιστάμενες επιχειρήσεις ).

Τα υποβαλλόμενα επιχειρηματικά σχέδια θα πρέπει να κυμαίνονται από 20.000€ έως 300.000€ .

Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται στο 50% .

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 15/7/2011 και θα διαρκέσει έως την 30/9/2011.

Αρμόδιος Φορέας: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας & ΕΦΕΠΑΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Στήριξης & Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ», στο 2310.472890.

{/AF}


Εκτύπωση